Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett planbesked är ett beslut på om kommunen tänker påbörja arbete med detaljplan eller inte. Ett positivt planbesked innebär att vi kommer påbörja ett planarbete med en viss inriktning för vad området ska användas till. Kommunen avgör ifall en ny detaljplan ska tas fram eller ifall en planändring av gällande detaljplan ska tillämpas. 

Vid ett positivt planbesked ska vi informera om hur mycket tid vi tror behövs innan detaljplanen kan antas. Det tar i snitt cirka ett år från att positiva planbeskedet har givits tills att detaljplanen vinner laga kraft. Dock varierar tiden mycket beroende på omfattningen av detaljplanen. Om det kommer in synpunkter under tiden vi arbetar med planen kan planförslaget bli annorlunda eller så kan till och med arbetet med planen avbrytas. Planbeskedet är alltså inte bindande. I samband med ett positivt planbesked ska ett planavtal skrivas mellan kommunen och den sökande.

Till ansökan ska du bifoga en situationsplan eller karta över området. Situationsplan finns att skriva ut via kommunens hemsida. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig.

Genom sparafunktionen är det möjligt att spara din ansökan för att skicka in den vid ett senare tillfälle.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa