Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam

LÄS MER

Förlängt hämtningsintervall för slam kan medges under förutsättning att slamavskiljaren är så stor i förhållande till belastningen att det räcker med tömning vartannat år.