Ansökan om eget omhändertagande av slam

LÄS MER

Efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan miljö- och byggnadsnämnden medge undantag från renhållningsordningens bestämmelser om det finns förutsättningar för att hantera och omhänderta slammet på den egna fastigheten. Förutsättning för befrielse från hämtning är att innehavaren har tillgång till lämplig utrustning samt erforderligt ägd eller arrenderad mark, där slammet ka spridas utan hälsa- och miljömässiga risker.