Anmälan om planerad installation av oljeavskiljare

LÄS MER

Den som planerar att ändra eller starta upp en ny verksamhet som kan påverka utsläppet till spillvattennätet eller till dagvattnet ska i god tid innan meddela detta till tillsynsmyndigheten och huvudmannen. Nya verksamheter och vissa ändringar av verksamheter kan även kräva en anmälan enligt miljöbalken om de klassas som en miljöfarlig verksamhet. Installation av oljeavskiljare eller miljöfilter kräver bygganmälan. Vid ombyggnad som förändrar vattenflöden eller annat som kan påverka oljeavskiljaren eller dess funktion gäller nya normer. Detta innebär att om man t.ex. bygger till en tvätthall eller byter tvättmaskin så gäller nya normer för oljeavskiljaren. Då kan det behövas en ny beräkning för att se om befintlig oljeavskiljare är rätt dimensionerad. Är det en gammal oljeavskiljare kan den behövas byta till en klass 1 som är GE-märkt och därmed uppfyller svensk standard. Detta kan även bli aktuellt om verksamheten förändras från t.ex. en typ av industri till en annan.