Anmälan om driftstörning i miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Inträffar en driftstörning, olycka eller tillbud i verksamheten, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas.