Anmälan om nedgrävning av häst

LÄS MER

Det krävs inte längre något tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner död häst, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar. För att kommunen ska kunna göra en bedömning av den valda platsen krävs det att en anmälan inkommer till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Detta gäller för nedgrävning av häst i Tingsryds kommun:

  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och nedgrävning ska ske innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret avlidit. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • För nedgrävning ska en torr och solig plats med genomsläpplig jordart (sand, grus eller morän) väljas.
  • Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska plats väljas med tanke på att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 100 meter, avståndet bör helst uppgå till 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara minst en meter. Djurkroppen ska täckas med minst en meter jordmassa, samt gärna stora stenar, så att vilda djur hindras från att gräva upp avfallet.
  • Observera att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du först rådgöra med länsstyrelsen. Om du inte äger marken själv krävs markägarens tillstånd.