Ansökan om dispens från strandskydd

LÄS MER

Strandområden är viktiga naturområden både för friluftsliv och för växt- och djurliv. Strandskyddet säkerställer den allemansrättsliga tillgången till stränderna för till exempel fiske, skridskoåkning och bad. Dessutom skyddar det den viktiga livsmiljön för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet. Inom strandskyddade områden är det örbjudet att uppföra byggnader och anläggningar samt att ändra befintlig användning mm. Det finns möjlighet att söka dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl för det. Vad som räknas som ett särskilt skäl finns reglerat i miljöbalkens sjunde kapitel.