Anmälan om inledd utredning av elevs upprepande eller längre frånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt 7 kap 19a § skollagen ska rektor om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds, samt anmäla frånvaron till huvudmannen. När en sådan utredning har inletts hos en annan huvudman än hemkommunen ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa