Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ett beslut om förhandsbesked innebär att Miljö- och byggnadsnämnden prövar om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Nämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare skall kunna beviljas.

Ett positivt förhandsbesked möjliggör avstyckning för bostadsändamål och kan inte lämnas förrän det är utrett om vatten- och avloppsfrågan är möjlig att lösa. Därför måste du i regel gräva en provgrop med 1,5 - 2 m djup innan din ansökan behandlas. Provgropen visar om marken är lämplig för infiltration.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet om positivt förhandsbesked. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov beviljats.

För handläggning av ansökan utgår en avgift i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Ansökan om förhandsbesked kan fyllas i direkt på nätet. Genom sparafunktionen kan du välja att spara din ansökan för att skicka in den vid ett senare tillfälle.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa