Grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ska utföra schaktarbete, där en gata helt eller delvis behöver stängas av, på kommunal mark ansöka om tillstånd.

Schaktning

I Tingsryd kommun finns 112 kilometer gator, 23 kilometer GC-vägar i tätort, 53 kilometer GC-vägar utanför detalj planlagt område, 550 kilometer enskilda vägar varav ca 150 kilometrar är belagda och 690 stycken är privata utfartsvägar med en sammanlagd längd på 220 kilometrar.

Vid schakt utmed och korsande av ovanstående vägar skall tillstånd sökas hos Gata-Park enheten.

De skall skickas in till Tekniska avdelningen senast en vecka innan arbetets start.

Vatten och avloppsledningar finns nergrävt på många platser inom kommunen. Vid schakt och/eller tryckning under väg och övrig mark så måste man kontakta Tekniska kontorets VA-avdelning för samråd och information så att ingen ledning skadas.

Vid schaktning i detaljplanerad mark gäller det att sökande ska undersöka att inga hinder finns för framtida byggnation enlig detaljplanen.

Schaktfri lösning ska användas vid korsning av belagd enskild väg eller gata i kommunen. Ingen övergrävning får ske utan speciella omständigheter och kontakt med kommunen.

Kabelvisning

Tänk på att begära kabelvisning minst en vecka innan arbetet påbörjas. Gå in på hemsidan www.ledningskollen.se där du kan läsa om olika nätägare i ditt område. Syftet med Ledningskollen är att minska antalet grävskador på samhällets infrastruktur.  Det är gratis att ställa frågor och att registrera sig som ledningsägare i Ledningskollen. Tjänsten fungerar även för samordning, projektering och planärenden.

Ta kontakt med Tekniska avdelningen i god tid innan arbetets start.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa