Ansök om inackorderings-/resebidrag för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om inackorderingstillägg/resebidrag

Elevens hemkommun har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever, som behöver inackordering eller bidrag till resor under sin gymnasieutbildning. Detta gäller t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år. Elever som går på Friskolor eller Folkhögskolor får söka inackorderingsbidrag från CSN.

Om Du inte är berättigad till inackorderingsbidrag  har du rätt till ett busskort. Det ansöker du om från din hemkommun. Du får åka utan färdbevis de första 3 dagarna.

Om Du fått busskort måste detta återlämnas om Du ansöker om och beviljas inackorderingsbidrag eller kontant resebidrag. Detta gäller även om Du går på en Friskola. Bidrag betalas inte ut retroaktivt utan gäller från ansökningsdatum. 

Bidragsformer
1. Inackorderingsbidrag
är ett bidrag till hyreskostnad och hemresor och utgår i de fall dagliga resor inte kan ske till och från skolan med allmänna kommunikationsmedel, eller om du måste lämna hemmet före kl 06.20 eller om den normala skoldagen (minst 3 dagar/vecka) inklusive resor överstiger elva timmar. En förutsättning för att du ska beviljas inackorderingsbidrag är att du är förstahandsmottagen.

Bidraget utgår med lägst 1/30 av gällande basbelopp för varje hel kalendermånad i högst 9 månader per läsår (sept-dec, jan-maj) under vilka eleven bor inackorderad eller i lägenhet på studieorten. Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis i efterskott senast sista bankdagen i varje månad.

Om Du beviljas inackorderingsbidrag utgår det för närvarande (år 2024) med nedanstående belopp per månad beroende på avstånd mellan hemmet och skola.

0 - 65 km                                  1910 kr/mån
66 - 130 km                             2200 kr/mån
131 - 260 km                           2390 kr/mån
261 – 520 km                          2600 kr/mån
521 - km                                   2865 kr/mån

Inackorderingsbidrag utbetalas endast om eleven är inackorderad (eller har lägenhet) och studerar på heltid. Bor du hos någon utav dina vårdnadshavare så har du inte rätt till inackorderingsbidrag. Ersättning för elevresor och inackorderingstillägg utgår inte samtidigt. Tillsammans med ansökan skall kopia på hyreskontrakt bifogas.

2. Kontant resebidrag
kan utgå efter särskild ansökan motsvarande den kommunala kostnaden för busskort om du inte utnyttjar allmänna kommunikationsmedel eller om du önskar bo på studieorten även om du inte är berättigad till inackorderingsbidrag. Resebidrag betalas ut 1 gång/termin (sep och feb).

Kontant resebidrag kan ej sökas av inackorderade elever.

3. Kontant bidrag till anslutningsresa
utgår till elever som har ett avstånd mellan hem och hållplats på minst 4 km.

4-6 km                                      200 kr/mån
över 6 km                                250 kr/mån

Bidrag till anslutningsresa betalas ut 1 gång/termin (sep och feb).

4. Bidrag enskild resa
kan utgå till elev som inte har möjlighet att nyttja kollektivt färdmedel. Förutsätter att eleven är förstahandsmottagen. Bidraget utgår med högst 1/30 av gällande basbelopp för varje hel kalendermånad i högst 9 månader per läsår (sep-dec, jan-maj). Utbetalning av enskild resa sker månadsvis i efterskott senast sista bankdagen i varje månad.
Bidrag enskild resa kan ej sökas av inackorderade elever.

Om du slutar börjad utbildning, flyttar, eller på annat sätt förändrar din situation så att inackorderings/resebidrag ej längre skall utgå, måste du omgående meddela Bildningsförvaltningen. Om bidrag erhållits pga. felaktiga uppgifter blir du återbetalningsskyldig.

Besvärshänvisning
Överklagande av detta beslut ställs till Förvaltningsrätten i Växjö. Överklagandet skall dock skickas eller lämnas till:

Bildningsnämnden i Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryds Kommun

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. I besvärshandlingen ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter du stödjer ditt överklagande på. Du skall också uppge namn, adress och telefonnummer.

OBS! Ansökan måste förnyas varje läsår!

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa