Anmälan om efterbehandling av förorenad mark

LÄS MER

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att Miljö- och byggnadsförvaltningen ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Anmälan ska lämnas in i god tid innan åtgärden/åtgärderna vidtas.